Nakahara Prize 2008 (Atsushi KAJII)Copyright(C) 2008 Mitsuru KIKKAWA, All rights reserved.