oZH(Meiji Univ. Ikuta Campus)

oZH(Meiji Univ. Ikuta Campus)

Meiji Univ. Ikuta Campus

Univ. Bldg. Second

Univ. Bldg. Second Annex A

Univ. Bldg. Second Annex A

Univ. Bldg. Second Annex A

Students' Hall

Ikuta Student Bldg. Square 21

Ikuta Student Bldg. Square 21

Meidai Mart

Univ. Bldg. Second Annex 3

Main. Bldg.

AȋLO(momument)

Univ. Bldg. Second Annex A, A401

Univ. Bldg. Second Annex A, A206

Ikuta Jinja Shrine(c_) ENTER

Masayasu MIMURA

Keiichiro TOKITA

Hideki TAKAYASU

Takehiro KOYAGUCHI

Hide SAKAGUCHI

Yuko OKAMOTO

Takashi ISHIHARA

Hideyuki USUI

Kanya KUSANO

EXPLANATION : EIFUKUJI Temple(i)

ZOOM : EIFUKUJI Temple(i)

Eihuku Inari Jinja Shrin iא_ EXPLANATION @ENTER @ZOOM

Eihuku Inari Jinja Shrin iא_


Google


Photo Gallery